İngiltere Ruhsatlandırma Terimleri Sözlüğü

İngiltere Ruhsatlandırma Terimleri Sözlüğü

Sözcük ya da tabir

Ruhsat Yasası ve Yönetmeliği bağlamında tanımı

Alcohol by Volume

Hacimsel Olarak Alkol Oranı (ABV)

Bir miktar içkideki alkolün yüzdelik oranını gösteren ölçü.

AHRS

Alkolün Zararını Azaltma Stratejisi

Alcohol

Alkol

ABV’si %0,05’in üzerinde olan içkiler

Appeal

İtiraz / Karşı çıkma

Kişilerin bir karara mahkeme yoluyla karşı çıkmalarına olanak sağlayan işlem.

ASBO

Anti Sosyal Davranış Kararı

Authorised person

Yetkili kişi

DPS tarafından eğitim verilmiş ve yetkilendirilmiş kişi ya da alkol satmak için kişisel ruhsat sahibi olan kişi

Binge drinking

Aşırı derecede alkol tüketmek

Kasten sarhoş olmak için içki içmek ya da bir oturuşta veya kısa bir süre içinde çok fazla alkol tüketmek

Breach

İhlal

Yasalara aykırı davranmak

Closure order

Kapatma kararı

Bir bölgedeki bir işyeri ya da tüm işyerlerinin kapatılması yönünde alınan karar

Conditions

Şartlar

Ruhsat veren kuruluş ve işyeri ruhsatı sahibi arasında anlaşılan ruhsat amaçlarının desteklenmesi için gerekli koşullar

Consume, consumption

Tüketme, tüketim

Yeme ya da içmek olarak tanımlanır

Conviction

Mahkumiyet

Bir bireyin bir suçtan suçlu bulunması

Crime and Disorder Reduction Partnerships

Suç ve Asayiş Bozukluklarını Azaltma Ortaklığı

Bölgedeki suç ve asayiş bozukluklarını azaltmayı hedefleyen bölgesel ortaklık stratejileri. Toplum Güvenliği Ortaklıkları olarak da bilinmektedir.

Criminal Records Bureau (CRB) Check

Adli Sicil Bürosu Kontrolü

Bir bireyin adli kaydının bulunup bulunmadığını gösteren bir işlem.

Defence

Savunma

Bir kişinin kendisine isnat edilen bir suça karşı yaptığı yasal savunma

Designated premises supervisor

Alkol satış sorumlusu

Alkol satışı için ruhsat almış bir işyerinde tek sorumluluk noktası olarak tayin edilmiş kişi

Disorderly conduct

Asayişi bozan davranış

Gürültülü, rahatsız edici, muhtemel sarhoş davranışları

Due diligence

Makul tüm tedbirler

Yasaların ihlal edilmesini engellemek amacıyla makul tüm tedbirleri almak

Exemption, exempt

Muafiyet, muaf

Bir yasa ya da kuralın uygulanmadığı durum.

Facilities for entertainment

Eğlence tesisleri

Örneğin; bir eğlencenin yapılabilmesi için dans pisti ya da piyano sağlanması

Foreign offence

Yurt dışında işlenen suç

İngiltere ve Galler dışında işlenen söz konusu benzeri suçlar

Forfeit, forfeiture

Haktan mahrum bırakma, hak mahrumiyeti

Alkolün Zararını Azaltma Stratejisi

Frivolous

Gayr-i ciddiyet

Ciddiyet yoksunluğu

Hearing

Oturum

Ruhsatla ilgili herhangi bir konuya itirazı olan herkesin hazır bulunup gerekçelerini sunabilme fırsatı

HM Revenue and Customs

Gelir ve Gümrükler Bakanlığı

Vergi ve KDV ile ilgili yasaları yürürlüğe koyan kuruluş

Interested party

İlgili taraf

Ruhsatlandırılacak mekanın civarında yaşayan ya da çalışan kişi ya da kişiler

Interim authority notice

Geçici yetki bildirimi

Bir işyeri ruhsatına kısa dönemli bildirimle yeniden eski yetkisini tanıyan işlem

Lapse

Hükümsüz kılma

Geçerliliğin yitirilmesi ya da yürürlülüğün durdurulması.

Late night refreshment

Gece geç saatte yiyecek-içecek hizmeti verme

Ruhsatlandırılan bir faaliyet olarak 23.00 – 05.00 saatleri arasında yapılan sıcak yiyecek-içecek servisi

Licensable activities

Ruhsatlandırmaya tabi aktiviteler

4 tür ruhsatlandırılan aktivite vardır. Bir iş yerinin bu ruhsatlandırmaya tabi aktivitelerden herhangi birini ya da tümünü gerçekleştirmesi için ruhsat alması gerekmektedir.

Licensing authority

Ruhsatlandırmayı sorumlu kuruluş

Ruhsat verilmesi ile ilgili konulardan sorumlu otorite yani belediye /yerel yönetim

Licensing objectives

Ruhsatlandırmanın amaçları

Yasaya temel teşkil eden 4 ilke. Ruhsatlandırmanın amaçları

Mandatory conditions

Zorunlu şartlar

Alkol satışı için ruhsat verilen tüm işyerlerine uygulanan şartlar. Bu şartlara uyulması zorunludur.

Objection

İtiraz

Ruhsat yasası kapsamında ilgili taraf ya da taraflardan gelen itiraz başvuruları için bu terim kullanılır. Örn: Polis geçici etkinlik bildirimlerine ya da DPS değişikliğine itiraz edebilir.

Operating schedule

İşletmenin ruhsatlandırmaya tabi aktivite için tanım ve planı

İşyerinin nasıl işletileceğine dair plan. İşyeri ruhsat başvurusuyla birlikte sunulmak zorundadır.

Penalty

Ceza

Para ya da hapis cezası olarak uygulanan ceza.

Personal licence

Kişisel ruhsat

İşyeri ruhsatıyla beraber olmak kaydıyla bir bireye alkol satışına izni veren ruhsat.

Premises licence

İşyeri ruhsatı

İşyerine uygulanan ve bir ya da daha fazla ruhsatlı faaliyetin gerçekleştirilmesine izin veren ruhsat.

Prohibitions

Yasaklar

Yasaların izin vermediği faaliyetler.

Provisional statement

Koşula bağlı ruhsat

İnşaat halinde olan ya da tadil edilen işyerleri için alınabilen bir işyeri ruhsatı formu.

Regulated entertainment

Yasal düzenlemeye tabi eğlence

Yasada ruhsatlı faaliyet olarak tanımlanan eğlence.

Regulations

Yönetmelikler

Hükümetin harçlar ve başvuru işlemleriyle ilgili olarak yerel ruhsat kuruluşlarına verdiği talimatlar.

Relevant bodies

İlgili kurumlar

Ruhsat verme politikası raporlarında taraf olarak tanımlanan kuruluşlar.

Relevant offence

İlgili suç

Bir kişiyi kişisel ruhsat hakkından mahrum bırakabilecek Yasada listelenmiş ceza gerektiren suçlar.

Relevant representations

İlgili beyanlar

İşyeri ruhsatı verilmesine karşı yapılan itirazlar.

Repetitive

Tekrarlı

Bir yıl içinde aynı kişi tarafından yapılan benzer beyanlar (itirazlar).

Review

Gözden geçirme

Bir işyeri ruhsatının, ruhsat amaçlarının karşılanmasını sağlayamaması durumunda işletme tanım ve planıyla birlikde ruhsatlandırmaya tabi aktivitelerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, ruhsatın iptalı ya da dondurulmasına  imkan sağlayan yasal işlem.

Revoke, revocation

İptal etme, iptal

İşyeri ruhsatına geri alınması/iptali işlemi

Risk assessment

Risk değerlendirmesi

Riskleri en alt seviyeye indirmek için, bu riskleri ve gerekli adımları tespit etmeye yönelik inceleme. İşyeri ruhsat başvurusu yapılmadan önce bu değerlendirmenin işyeri ruhsatı sahibi olarak atanan kişi ya da kurum tarafından yaptırılması zorunludur.

Smuggled goods

Kaçak mallar

Genelde hükümete vergisi ödenmeden satışa sunulan mallar. (Alkol/Sigara ve tütün gibi)

Secretary of State Guidance

Devlet Müsteşarlığı kılavuzu

Yasanın uygulamasına yönelik olarak Hükümetin yerel yönetimlere verdiği rehberlik hizmeti.

SIA licensed door supervisors

SIA ruhsatlı kapı denetçileri

Güvenlik Sektörü Kuruluşu (SIA) tarafından ruhsatlandırılmış Kapı Denetçileri

Spent conviction

Zaman aşımına uğramış mahkumiyetler

Belirli bir süre geçtiği için artık adli sicil kayıtlarında yer almayan mahkumiyetler.

Statement of licensing policy

Ruhsatlandırma politikası raporu

Her 3 yılda bir her bir ruhsat kuruluşu tarafından ayrı yayımlanan politika raporu.

Suspend, suspension

Askıda, askıya alma

Belirli bir süre için ruhsatın geçerliliğini askıya alma. Genelde kişisel ya da işyeri ruhsatlarına uygulanmaktadır.

Temporary Event Notice (TEN)

Geçici Etkinlik Bildirimi

Ruhsatlandırmaya tabi bir ya da birden fazlasi aktiviteyi gerçekleştirmek için Geçici Etkinlik Bildirimi yapılıp geçici ruhsat alınabilir.

Transfer

Devir

İşyeri ruhsat sahibinin değiştirilmesi işlemi.

Unauthorised sale of alcohol

İzinsiz / ruhsatsız yapılan alkol satışı

İşyeri ruhsatı veya işletme tanım ve planı koşullarına uymadan; Geçici Etkinlik Bildirimleri (TEN) ya da işyeri ruhsatı bulunmayan durumda bir mekanda yapılan her türlü alkol satışı.

Unspent conviction

Zaman aşımına uğramamış mahkumiyetler

Bireylerin, adli kayıtlarında görünen ve kendilerini kişisel ruhsat alma hakkından mahrum bırakabilecek mahkumiyetler.

Variation

Değişiklik

İşletme tanım ve planında, örneğin ruhsat gerektiren yeni faaliyetler eklenmesi ya da çalışma saatlerinin uzatılması gibi değişikliklerin yapılmasına olanak sağlayan bir işlem.

Vicinity

Civar

Yakın çevre. Civarın kesin sınırının tanımlanması mahkemeler tarafından yapılmaktadır.

Vexatious objections

Şüpheli itirazlar

Genelde ticari rekabet yüzünden yapıldığı düşünülen itirazlar.

    X
    X