İmar İzni Başvuruları

İmar İzni Başvurularınızda neden NARTS?

Gücümüz, bilgi ve ahlakımızdır. Daha önce yerel yönetimlerin İmar departmanlarında çalışanlarından oluşan ekibimizle, kamu ve özel sektör deneyimini bir araya getiriyoruz. Ticari planlama avantajı sağlayan bilgi gücümüzle başvurularınızda yanınızdayız.

NARTS, İngiltere ve Galler’de belediyelere yapılacak İmar İzni başvurularında 16 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Planlama izni, özellikle ticari mülkler söz konusu olduğunda, mülkiyet hukukunun özellikle karmaşık bir alanıdır.

Başvurularınızı hazırlık aşamasındayken, çevrenin karakteristik özellikleri, planlama geçmişi ve belediyenizin bölgesel imar politikaları dikkatlice araştırılır. Bu sayede başvuru izninizin reddedilme riski en aza indirilerek başarılı bir süreci sizin adınıza işletiriz.
İmar departmanı ile  yapılacak müzakerelerimizde başvurunuzun bölgesel ihtiyaçlara uygun stratejinin benimsenmesine vurgu yapılarak işlemlerinizin olumlu sonuçlanabilmesi hedeflenir.

NARTS Planning Departmanımızın hizmetleri şunlardır:

İmar İzni Başvuruları / Planning Applications
İmar İzni Başvurusu gerektirmeyen durumlar / Permitted Development Rights
Kazanılmış imar hakkı sertifikası / Lawful Development Certificates
Geriye dönük imar izni / Retrospective planning permission
Yaptırım tebligatı / Enforcement Notice

Yasal gereklilikleri tam olarak karşılayan başvuruların veya temyizlerin başarılı olabilmesi için ön hazırlık dönemi çok değerlidir. Zira en basit başvuruların bile gönderildikten sonra çıkmaza girebildiğine defalarca şahitlik ettik. İşte tecrübe ve sanatın başladığı yer burasıdır. Bu aşamada bilgimiz, bağlantılarımız ve becerilerimiz, memurlar ve diğer üçüncü taraflarla etkili irtibat ve müzakerelerimiz genellikle bizi başarılı kılar.

Yukarı çık

İmar İzni Başvuruları

Bir işletmeyi kullanım amacınız için, imar izni gerekip ya da gerekmediğini; mülkün yasal sahibi ya da kullanıcısı olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

İmar İzni, basit bir ifadeyle, belirli bir inşaat işini yapıp yapamayacağınızı sormak gibidir. Verilecek (muhtemelen belirli koşullara bağlı olarak) veya reddedilecektir.

Parlamento, planlamanın ana sorumluluğunu yerel belediyelere vermiştir. İngiltere ve Galler’de bulunan belediyelerde ve ilgili kamu dairelerinde işlemlerinizi biz yürütüyor gerektiği zaman diğer sektörlerle de bağlantılarınızı biz kuruyoruz.
Yukarı çık

İmar İzni Başvurusu gerektirmeyen durumlar

İmar İzni Başvurusu gerektirmeyen durumlar ‘Permitted Development Rights’ olarak tanımlanır. İmar İzni yerel belediye tarafından değil, hükümet tarafından verilen ve İngiltere/Galler’i kapsayan genel bir imar iznidir.

Ülkenin genel olarak ‘belirlenmiş alanlar’ olarak bilinen bazı bölgelerinde, izin verilen geliştirme hakları daha kısıtlıdır. Bunlar:

  • Koruma Alanı
  • Bir ulusal park
  • Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı
  • bir Dünya Mirası Alanı veya
  • Norfolk veya Suffolk Broads.

İmar İzni Başvurusu gerektirmeyen yani ‘Permitted Development Rights’ hakkınızdan yararlanmak istiyorsanız herhangi bir çalışmaya başlamadan önce sizin adınıza belediyenizin imar bölümü ile iletişime geçerek yapmak istediğiniz işin tamamı veya bir kısmı için planlama iznine başvurmanız gerekip gerekmediği konusunda sizi bilgilendirebiliriz.

Özel Yetki

Yerel belediyeler ‘article 4’ genelgesi yayınlayarak hükümetin ülke geneline vermiş olduğu İmar İzni Başvurusu gerektirmeyen yani ‘Permitted Development Rights’  ın bir kısmını ya da tamamını iptal edebilir. Bu durumda hükümetin çıkardığı imar izni başvurusu gerekmeyen durumdan yararlanamazsınız. Bu da imar izni almanız gerektiği anlamına gelir. Madde 4 genelgeleri, kabul edilen öneme sahip bir alanın karakteri tehtid edildiğinde çıkarılır.

Legislation

The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015 is the principal order.

The Order sets out classes of development for which a grant of planning permission is automatically given, provided that no restrictive limitation or condition is attached or that the development is exempt from the permitted development rights.

An explanatory memorandum (PDF) is also available that details the purpose, legislative background and policy context of the order.

The order has been subject to numerous amendments, view details of all such amendments.

Mevzuat

Şehir ve Ülke Planlaması (Genel İzinli Kalkınma) (İngiltere) Genelgesi 2015 referans alınan ana genelgedir.

Genelge, herhangi bir kısıtlayıcı sınırlama veya koşul eklenmemesi veya geliştirmenin izin verilen geliştirme haklarından muaf olması koşuluyla, otomatik olarak planlama izni verilen geliştirme sınıflarını belirler.

Genelgenin amacını açıklayan notlara yasal dayanak ve politika bağlamını ayrıntılandıran (PDF) da mevcuttur.

Genelge zaman içerisinde çok sayıda değişikliğe uğramıştır, bu değişikliklerin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz .

Yukarı çık

Kazanılmış imar hakkı sertifikası / Lawful Development Certificates

Bir yapının hali hazırda kullanıldığı faaliyet alanının yasal olduğunu ya da yapı kullanım izninin gerekmediğini onaylamak için bu başvuru methodu uygulanır. Yapılacak başvuruda belediyeden izin alabilmek için yapının kullanıldığı faaliyetle ilgili yeterli miktarda fotoğraf, belgeler sunulmalı varsa şahitlerin ifade tutanakları eklenmelidir. Her başvuru kendi koşulları içerisinde değerlendirileceğinden başvurunuzu desteklemek için gerekli olan evraklar hakkında sizleri yönlendiririz.

Herhangi bir ticari işletmenin 10 yıl üzerinde aynı amaçla aynı mekanı kullanılması durumunda yapı kullanım izni sebebiyle bu başvuru methodunu kullanarak faaliyet alanının yasal olduğunu ya da yapı kullanım izninin gerekmediğini onaylatabilir.

Yukarı çık

Geriye dönük imar izni / Retrospective planning permission

Belediyenizden gerekli izinleri almadan ticari ya da konut mülkünüzde imar izni gerektiren bir değişiklik yaptıysanız, ilgili yerel otoritelerbu durum için geriye dönük bir planlama başvurusu göndermenizi isteyebilir. Böylesi durumlarda belediyenin hukuk ya da imar departmanı izinsiz yapılan değişikliği arazinin ya da binanın sahibine veya işgalcisine ve varsa ilgili finans ya da mortgage sağlayıcısına tebligat verebilir. İzinsiz yapılan bu değişiklik durumunda finans ya da mortgage sağlayıcısı sizden borcun tamamını talep edebilir.

Geriye dönük imar izni başvurunuz reddedilirse, belediye yapılan değişiklikleri eski haline getirmenizi talep eden ‘Planning Enforcement’ yani hukuksuz, İmar Mevzuatına aykırı tebligat verebilir. Tebligatın süresi içerisinde itiraz başvurusu yapılması durumunda İmar ve İskan bakanlığı olarak tanımlayabileceğimiz ‘Planning Inspectorate’in kararı çıkıncaya kadar kullanım devam edebilir.

Yukarı çık

Yaptırım tebligatı / Enforcement Notice

Yerel planlama yetkilisi (LPA) İmar İzni alınması gerektiğini kanısına vardığında mekanın kiracısı, sahibi ve varsa finans ya da mortgage sağlayıcısı kuruluşa yaptırım tebligatı gönderebilir. Enforcement Notice / Yaptırım Tebligatı çoğu zaman endişe verici bir  süreçtir.

Eğer Enforcement Notice / Yaptırım Tebligatı aldıysanız bizimle hemen iletişime geçin. Durumunuzu ve olası sonuçları hızlı bir şekilde değerlendirip çözüm stratejileri üzerine müzakere etmeye başlayabiliriz.

Yukarı çık

    X
    X